Prawo pracy to gałąź prawa, który obejmuje regulacje stosunków pracy między pracodawcą a pracownikiem oraz obejmuje regulacje dotyczące organizacji pracodawców i pracowników, układów zbiorowych, a także udziału pracowniczego i porozumienia w zbiorowych stosunkach pracy.

Domena stawia sobie za cel rozpowszechnianie informacji dla wszystkich osób, które profesjonalnie zajmują się tematami wchodzącymi w zakres takiego działu prawa, jakim jest prawo pracy.

biuro

Autor: Igor Stawiarski
Źródło: http://www.flickr.com

Głównym aktem prawnym regulującym wszystkie prawa i obowiązki stron stosunku pracy jest Kodeks pracy. Kodeks pracy definiuje prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, nawet bez osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia ona pracowników. Przepisy dotyczące praw i obowiązków pracowników i pracodawców występują jednak nie tylko w kodeksie, ale także w dodatkowych aktach prawnych, które zwykle mają albo odesłanie wprost do właściwych regulacji kodeksu pracy, albo stanowią, że regulacje kodeksu mają zastosowanie do spraw nimi nie uregulowanych.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy umowę na etat zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony wnętrz (więcej na tej stronie) na czas wykonania wyznaczonej pracy. Rozwiązanie zaś umowy o pracę następuje na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (wypowiedzenie umowy o pracę), przez oświadczenie jednej ze stron z ustaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z upływem czasu, na który była spisana, z dniem wykonania pracy, dla której wykonania była zawarta.

praca

Autor: Fabian Linzberger
Źródło: http://www.flickr.com

Zgodnie z art. 104 Kodeksu pracy organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki ustala regulamin pracy. Regulamin pracy szczegółowo ustala prawa i obowiązki pracowników. Regulamin pracy wdrażany jest w życie po upływie 2 tygodni od dnia upublicznienia go do wiadomości pracowników, w sposób wyznaczony u danego pracodawcy, a powinnością pracodawcy jest zaznajomienie z nim pracownika przed rozpoczęciem pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę musi być złożone na piśmie. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracodawca powinien przekazać pracownikowi świadectwo pracy. Jest to zgodne z art. 97.§1 Kodeksu pracy, który stanowi, że w związku z rozwiązaniem światło (zobacz ważny link) wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca obowiązany jest niezwłocznie przekazać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być zależne od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Świadectwo pracy oddawane jest w formie papierowej.

Prawo pracy
Tagi: