Ustawa o działalności ubezpieczeniowej odróżnia 2 główne warianty polis: ubezpieczenia osobowe oraz polisy majątkowe.
Ubezpieczenia majątkowe Bankier Direct są to ubezpieczenia mienia, a również tak zwanej odpowiedzialności cywilnej.

współpraca

Autor: Alexander Nie
Źródło: http://www.flickr.com
Najbardziej popularnymi rodzajami ubezpieczenia mienia są polisy domów, polisa autocasco AC albo też obligatoryjne ubezpieczenie budowli wchodzących w skład gospodarstwa agrarnego. Ubezpieczenia te pozwalają nam ochronić składniki majątku trwałego w przypadku jego zniszczenia albo straty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych (przykładowo ogień, grad, powódź). Zakres poszczególnych polis mienia regulowany jest w umowie albo w ustawie, które to precyzują treść warunków ubezpieczenia uniwersalnie w skrócie zwanych o.w.u. W ramach ubezpieczeń majątkowych ubezpieczyć możemy dla przykładu: budynki, budynki letniskowe, domki w budowie, magazyny, inne budynki jak też ich wyposażenie, machiny, urządzenia, tworzywa, artykuły, wyprodukowane przedmioty, uprawy, artykuły rolne itd.
Natomiast polisy odpowiedzialności cywilnej ochraniają nas w przypadku, gdy wyrządzimy komuś stratę oraz jesteśmy obowiązani do jej naprawienia. Szkoda może polegać na uszkodzeniu albo wywołaniu utraty należących do innej osoby składników majątkowych albo spowodowaniu u innej osoby śmierci, uszkodzenia organizmu czy też rozstroju zdrowia.

Takim sposobem chroniony jest interes nie tylko nasz, ale przede wszystkim jednostki przez nas poszkodowanej.

Jeśli masz chęć poznać większą ilość wiadomości na omawiany temat, wejdź pod ten link, to faktycznie świetne omówienie (http://www.workservice.pl/praca/magazynier/krakow/) tego zagadnienia.

Na polskim rynku także występują dobrowolne polisy odpowiedzialności cywilnej tak w prywatnym życiu, jak też w powiązaniu z prowadzoną działalnością .

Czym jest ubezpieczenie majątkowe oraz jakie ich warianty możemy znaleźć w ofercie zakładów ubezpieczeniowych?
Tagi: