grunty rolne - slider

Autor: DeaPeaJay
Źródło: flickr.com/photos/deapeajay/

Jednym z terminów z którym można się niejednokrotnie spotkać w ostatnich latach, jest certyfikacja. Związane jest ono bezpośrednio z nadawaniem certyfikatów produktom przez konkretne organy. Najbardziej znane skróty nazw instytucji to ISO, GMP oraz TCO. Nadanie danemu towarowi certyfikatu jest gwarancją jego bezpieczeństwa oraz spełniania przez niego konkretnych wymagań.Wymagania te określa także prawo. Z pojęciem certyfikacji wiąże się wiele innych, jak na przykład ISO 13485, czyli symbol konkretnego certyfikatu. Po dołączeniu Polski do Unii Europejskiej zaadaptowano również jej przepisy na temat certyfikacji. Jednym z najważniejszych terminów związanych z tematem jest oznakowanie CE (czytaj to), traktujące o aspektach bezpieczeństwa, eliminowania chorób oraz ekologii.Ekologia

Nierzadko poruszanym w ostatnich latach tematem jest kwestia rodzajów rolnictwa. Rośnie w siłę tak zwane rolnictwo ekologiczne, które oparte jest na naturalnych sposobach uprawy. Podobnie jak ekologiczny chów zwierząt, ten rodzaj uprawy jest sprzeciwem wobec stosowania metod chemicznych i niezgodnych z naturą. Innym aspektem, równieżłączącym się z szeroko pojętą ekologią, a poruszanym niezwykle często jest sprawa źródeł energii. Tak zwane odnawialne źródła energii chwalone są ze względu na to, że nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Jeśli poszukujesz także inne takiego typu materiały, to może wskazówki (https://cukier-krolewski.pl/), które tu są opublikowane będą dla Ciebie wartościowe.

Do tego typu źródeł zalicza się między innymi wiatr oraz woda. Dla uzyskiwania typu energii buduje się elektrownie wodne, wiatrowe i inne. Przyjęte od lat metody pozyskiwania energii, na przykład poprzez spalanie, tworzą znaczne zagrożenie dla czystości powietrza, wody i gleby.

Bezpieczeństwo żywności

Następnym terminem związanym z wyżej wymienioną tematyką jest bezpieczeństwo żywności. Określenie to występuje również dużo częściej niż kiedyś, dyscyplinę tę studiować. Jako że jedzenie stanowi jeden z podstawowych elementów niezbędnych ludziom do przeżycia, kwestia zagrożeń w kwestii żywienia i ich eliminowania jest stale na czasie. Z badaniem i obserwowaniem poziomu bezpieczeństwa żywności związany jest ściśle termin „certyfikat HACCP”. Dotyczy on szacowania skali zagrożeń związanych z żywnością i wyszukiwania metod ich pozbywania się. certyfikacja – pełna treść

Certyfikaty wydawane przez ISO, GMP oraz TCO
Tagi: